ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s právními požadavky o ochraně osobních údajů (zejména v souladu s BDSG nF a Evropském obecném nařízení o ochraně údajů “DS-GVO”) Vás budeme informovat o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů naší společností. Tyto zásady ochrany soukromí platí také pro naše webové stránky a profily na sociálních sítích. Pokud jde o definici pojmů jako “osobní údaje” nebo “zpracování”, odkazujeme se na čl. 4 DS-BER. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby Naše odpovědná osoba (dále jen “odpovědná”) i.S.d. čl. 4 Zif. 7 DS-GMO je:
Your Personal Support OÜ
Sepapaja tn 6
Lasnamäe District
Tallinn City, Harju County
15551 Tallinn
Estonia 🇪🇪
E-mailová adresa: office@your-personal.support
DPO
Your Personal Support OÜ
Sepapaja tn 6
Lasnamäe District
Tallinn City, Harju County
15551 Tallinn
Estonia 🇪🇪
office@your-personal.support
Typy dat, účel zpracování a kategorie předmětu dat.
Níže vás informujeme o povaze, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.
1. Typy údajů, které zpracováváme Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, fax atd.), Smluvní údaje (předmět smlouvy, doba trvání atd.),
2. Cíle zpracování podle čl. 13 odst. 1 c) DS-GVO Zpracování smluv, důkaz / uchování důkazů, kontakt v případě právní stížnosti třetích osob, plnění zákonných povinností o uchovávání, sestavování statistik,
3. Kategorie údajů podle čl. 13 odst. 1 e) zákazníků DS-GVO, prospekty, Dotčené osoby jsou hromadně označovány jako “uživatelé”. Právní základ pro zpracování osobních údajů Níže uvádíme právní základy zpracování osobních údajů: 1. Pokud jsme získali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. a) Právní základ DS-GMO. 2. Je-li zpracování nezbytné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, která jsou založena na Vaší žádosti, pak čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. b) Právní základ DS-GMO. 3. Je-li zpracování nezbytné k splnění zákonné povinnosti, jenž se nás týká (např. Zákonné požadavky na uchovávání), čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. c) Právní základ DS-GMO.
4. Je-li zpracování nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu těchto údajů nebo jiné fyzické osoby, 6 odst. 1 věta 1 lit. d) Právní základ DS-GMO.
5. Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu našich nebo oprávněných zájmů třetí strany a Vaše zájmy nebo základní práva a svobody v tomto ohledu nepřevládají, pak čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. f) Právní základ DS-GMO.
Zveřejnění osobních údajů třetím osobám a zpracovatelům Bez vašeho souhlasu obecně údaje neposkytujeme třetím stranám. V situaci, kdy data poskytneme, se převod uskuteční na základě výše uvedeného právního základu, např. při předávání údajů poskytovatelům on-line plateb za účelem plnění smlouvy nebo soudního příkazu nebo kvůli zákonné povinnosti zveřejnit údaje za účelem vymáhání práva, bezpečnosti nebo vymáhání práv duševního vlastnictví. Používáme také zpracovatele (externí poskytovatele služeb, například pro hostování našich webových stránek a databází) pro zpracování vašich dat. Pokud jsou údaje předávány zpracovateli, vždy se to provádí v souladu s čl. 28 GDPR. Pečlivě vybíráme naše zpracovatele, pravidelně je sledujeme a vyhrazujeme si právo jim dát pokyny týkající se dat. Kromě toho zpracovatelé musí přijmout vhodná technická a organizační opatření a pravidla ochrany údajů v souladu s čl. BDSG n.F. a DS-GMO
Přenos dat do třetích zemí Přijetí evropského nařízení o obecné ochraně údajů (DSR) vytvořilo jednotný základ pro ochranu údajů v Evropě. Vaše údaje jsou proto zpracovávány především společnostmi, pro které platí DS-GVO. Pokud se zpracování uskutečňuje prostřednictvím služeb třetích stran mimo Evropskou unii nebo Evropského hospodářského prostoru, musí splňovat zvláštní požadavky čl. 44 a násl. DS-GVO. To znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je oficiálně uznávaná úroveň ochrany údajů EU nebo dodržování oficiálně uznaných zvláštních smluvních závazků, tzv. “Standardní smluvní doložky”. V amerických společnostech splňuje tuto podmínku smlouva o ochraně údajů mezi EU a USA, která se týká tzv. Ochrany soukromí.
Vymazání dat a doba ukládání
Není-li to výslovně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budou Vaše osobní údaje odstraněny nebo zablokovány, ihned, jakmile nebude existovat důvod pro jejich uložení, či pokud jejich další uložení nebude vyžadováno pro důkazy nebo nebude v rozporu s právními požadavky na ukládání dat. Patří sem například obchodní požadavky na uchovávání obchodních dopisů podle § 257 odst. 1 HGB (6 let) a povinnosti zadržování daně podle § 147 odst. 1 AO von Beleg (10 let). Pokud uplyne předepsaná lhůta uchovávání údajů, budou Vaše data zablokována nebo smazána, pokud nebude nutné uzavřít smlouvu nebo smlouvu splnit.
Existence automatizovaného rozhodování Nepoužíváme automatické rozhodování nebo profilování.
Poskytování našich webových stránek a vytváření log souborů
1. Používáte-li naše webové stránky pouze pro informační účely (tj. Bez registrace a bez žádných jiných přenosů informací), shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Při prohlídce našich webových stránek, shromažďujeme následující údaje:
• IP adresu;
• poskytovatele internetových služeb uživatele;
• datum a čas hovoru;
• typ prohlížeče;
• jazyk a verzi prohlížeče;
• Obsah hovoru;
• časové pásmo;
• stav přístupu / stavový kód HTTP;
• množství dat;
• webové stránky, ze kterých pochází požadavek.
• Operační systém.
Tyto údaje nejsou uloženy spolu s dalšími osobními údaji.
2. Tato data slouží k tomu, aby se vytvořily bezpečné, uživatelsky přívětivé a funkční webové stránky jak svými funkcemi, tak obsahem, jakož i jejich optimalizace a statistické vyhodnocení.
3. Právním základem je náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. f) DS-GMO.
4. Z bezpečnostních důvodů tyto údaje ukládáme do souborů protokolu serveru pro retenční období dnů. Po uplynutí této doby budou data automaticky smazána, pokud nebudeme vyžadovat jejich uchovávání pro potřebu důkazů v případě útoků na serverovou infrastrukturu nebo jiných porušení.
cookies
1. Při návštěvě našich webových stránek používáme tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá a uchovává na Vašem počítači. Když opět navštívíte naše webové stránky, tyto soubory cookie obsahují informace, které Vás automaticky rozpoznají. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich webových nabídek, a to jak technicky, tak i ekonomicky, a poskytnou Vám snadnější a bezpečnější přístup k našim webovým stránkám. Budeme Vás informovat o tom, když navštívíte naše webové stránky, a to s odvoláním na naše zásady ochrany osobních údajů o používání cookies pro výše uvedené účely. Také se na odkazu seznámíte s tím, jak můžete omezit nebo zabránit jejich ukládání ( „opt-out“). Naše webové stránky používají cookies relace, trvalé soubory cookie a cookies třetích stran:
• Soubory cookie: Používáme takzvané “soubory cookie” k rozpoznání vícenásobného použití nabídky stejným uživatelem (například pokud jste se přihlásili, tak k rozpoznání statutu vašeho loginu). Když znovu navštívíte naše stránky, tyto soubory cookie obsahují informace, které vás automaticky rozpoznají. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a k usnadnění přístupu na naše stránky. Pokud zavřete prohlížeč nebo se odhlásíte, budou relace souborů cookie smazány.
• Trvalé soubory cookie: Po uplynutí určitého období se tyto trvalé soubory cookie automaticky odstraní, tato doba se může lišit v závislosti na druhu souboru cookie. V nastavení zabezpečení prohlížeče můžete soubory cookie kdykoli smazat.
• Soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran): V nastavení můžete svůj prohlížeč přizpůsobit svým potřebám. B. Odmítněte přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Rádi bychom však poukázali na to, že pravděpodobně pak nebudete moci správně používat všechny funkce této webové stránky. Další informace o těchto souborech cookie naleznete v příslušných částech Zásadů ochrany soukromí třetích stran.
2. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 str. Lit. b) DS-GVO, pokud se soubory cookies používají pro uzavření smlouvy, např. máme legitimní zájem o efektivní funkcionalitu webových stránek, pak se postupuje dle čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. f) právní základ DS-GVO.
3. Námitky a odhlášení: Obecně můžete zabránit ukládání souborů cookie na Váš pevný disk pomocí výběru možnosti “Nepřijímat cookies” v nastavení prohlížeče. To však může vést k funkčnímu omezení našich webových stránek. Můžete vypnout cookies třetích stran používaných kvůli reklamním účelům prostřednictvím této americké webové stránky (https://optout.aboutads.info) nebo na této evropské webové stránce (http://www.youronlinechoices.com/en/ praferenzmanagement /).
Práva dotyčné osoby
1. Námitka nebo odvolání proti zpracování Vašich osobních údajů Pokud je zpracování založeno na Vámi poskytnutém souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. a), čl. 7 DS-GVO, máte právo kdykoli svůj souhlas opět odvolat. Zákonnost zpracování na základě souhlasu do zrušení není dotčena. Neboť je zpracování vašich osobních údajů je založeno na vyvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. f) Podpora DS-GMO, můžete namítat proti zpracování. Tak je tomu i v případě, že není nutné provést zpracování, aby byla smlouva uzavřena s Vámi splněna. Smlouvu v každém případě popíšeme v popisu funkcí. V případě nesouhlasu vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, jakým jsme je zpracovali. V případě vaší odůvodněné námitky se takovou situací budeme zabývat a zpracování údajů buď přerušíme, nebo se ho budeme snažit přizpůsobit zpracování Vašim požadavkům. Proti zpracování osobních údajů za účelem reklam či analýz dat můžete kdykoli vznést námitky. Právo na námitku lze uplatnit bezplatně. O Vaší námitce v souvislosti s reklamami nás můžete informovat pomocí následujících kontaktních údajů:
Your Personal Support OÜ
Sepapaja tn 6
Lasnamäe District
Tallinn City, Harju County
15551 Tallinn
Estonia 🇪🇪
E-mail adresa: office@your-personal.support
2. Právo na informace Máte právo nás požádat o potvrzení, jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje. V takovém případě máte právo na informace o vašich osobních údajích, které jsme uložili podle čl. 15 DS-GVO. To zahrnuje zejména informace o účelu zpracování, kategorizaci osobních údajů, informace o příjemcích, kterým Vaše údaje byly v minulosti poskytnuty, nebo jsou poskytovány v současnosti, plánovaná délka období přechovávání dat, zdroj jejich údajů, pokud nejsou shromažďovány přímo od Vás.
3. Právo na opravu Máte právo opravit nepřesné údaje nebo celkově upravit všechny údaje podle čl. 16 DS-GVO.
4. Právo na zrušení Máte právo uložená data smazat podle čl. 17 DS-GVO, v případě, že neexistují právní podmínky, podle kterých musí být data ještě uložena, například smluvní doba uchovávání nebo jiné právní závazky či práva na další přechovávání.
5. Právo na omezení Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 odst. 1 lit. a) až d) DS-GVO:
• Pokud odmítnete přesnost svých osobních údajů za určité období, ve kterém má kontrolor možnost ověřovat přesnost Vašich osobních údajů;
• zpracování je protiprávní a odmítnete vymazat osobní údaje a místo toho požádáte o omezení používání osobních údajů;
• kontrolor již dále nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování, ale vy potřebujete, aby obhájil nebo uplatnil právní nároky.
nebo
• pokud máte námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jisté, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody
6. Právo na přenositelnost dat Máte právo na přenos dat podle čl. 20 DS-GVO, což znamená, že můžete obdržet osobní údaje uložené o nás ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo můžete požádat o převedení na jinou zodpovědnou osobu.
7. Právo na odvolání Máte právo podat stížnost dozorujícímu orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na orgán dohledu za tímto účelem, zejména v členském státě, v němž máte bydliště, pracoviště nebo na místě údajného porušení právních předpisů.
bezpečnost dat Abychom ochránili veškeré informace, které nám byly předány, a abychom zajistili, že naše postupy ochrany osobních údajů jsou dodržovány našimi externími poskytovateli služeb, jsme přijali příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Proto jsou mimo jiné všechna data mezi vaším prohlížečem a serverem přenášena zašifrovaně pomocí připojení SSL.
Ze dne: 26. 6. 2018